ដង់ស៊ីតេនីកែលអាលុយមីញ៉ូមធម្មតា


ឈ្មោះសម្ភារៈ

ដង់ស៊ីតេ (ក្រាម / ម3

លុកលុយ ៣៦ (៤J៣៦)

៨.១

GH2132 / 660A

៧.៩៩

GH១៣១

៨.៣៣

GH១៣៦

៨.០៣

GH696

៧.៩៣

GH3030 / XH78T

៨.៤

GH3128

៨.៨១

GH3044

៨.៨៩

GH3039

៨.៣

GH4049

៨.៤៤

Hastelloy X (GH536)

៨.២៨

Inconel 625 (GH625)

៨.៤៤

Inconel 600 (GH600)

៨.៤៧

GH4033

៨.២

GH40៣៧

៨.៤

Inconel X-750 (GH4145)

៨.២៨

Inconel 718 (GH4169)

៨.២៣

ហៃណេ 188 (GH188)

៩.១

ហៃណេ 25 (GH605)

៩.១៣

Inconel 725

៨.៣១

ម៉ូណែល ៤០០

៨.៨

ម៉ូណែលខេ ៥០០

៨.៤៤

Incoloy ៨២៥

៨.១៤

អ៊ីណូឡូយ ៩២៥

៨.០៨

អ៊ីណូឡូយ ៩២៦

៨.០៣

Hastelloy C

៨.៩

Hastelloy C-276

៨.៩

Hastelloy C-22

៨.៦១

Hastelloy C-4

៨.៦

Hastelloy B / B2 / B3

៩.២៤

HB-2

៩.២

Refactaloy R26

៨.២

អឹមកូកូ ៥០

៨.០៥

នីមុន ៨០ អា

៨.១៥

វ៉ាតាប៉ូយ (GH738)

៨.២២

Incoloy ៩០៧ (GH907)

៨.២៨

Incoloy ៩០១ (GH901)

៨.២១

GH១៦៣

៨.៣៦

ជីអេស ៤០៤៣

៨.៣២

GH698

៨.៣២

អ៊ីណូឡូយ ៦០១

៨.១៣

កូវ៉ាអាល់ឡូ (៤J២៩)

 ៨.១៨

ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែមេសា -១២-២០២១